Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת מלגאי פוסט-דוקטורט

מלגאי פוסט דוקטורט לשנת תשע"ה
מודלים פוליטיים בא"י\פלסטין בין העות'מניים למנדט ד"ר יובל עברי

מלגאי פוסט דוקטורט לשנת תשע"ב
ראשיתה של הלאומיות היהודית המודרנית: המקרה של שלמה יהודה רפפורט (שי"ר) נתן שיפריס
"השפעת הנארודניצ'סטבו על המחשבה הציונית" רפי צירקין-סדן

מלגאי פוסט דוקטורט לשנת תש"ע
Science, Technology and the Construction of the Israeli State בראל ארי
ראשית התכנון העירוני מודרני בארץ ישראל ד"ר הייזלר רובין נועהמרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים