Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

סדנת "עמיתי הרצל" לשנה"ל תשע"ב

הסדנה מתקיימת בימי רביעי, בין השעות 16:30 - 18:00, בחדר 400, בניין גסטר, המכון ליהדות זמננו.
הסדנה מיועדת למלגאי הרצל ולמוזמנים בלבד.

סמסטר א'

 • 2.11.11
  מפגש פתיחה
 • 30.11.11
  שלומי בלבן: בתי הדין הפנימיים במחנות קפריסין 1946-48
 • 14.12.11
  ד"ר נתן שיפריס: ראשיתה של הלאומיות היהודית המודרנית: המקרה של שלמה יהודה רפפורט (שי"ר)
 • 25.1.12
  יאיר הלוי: "תגובות חרדיות למלחמת ששת הימים"

סמסטר ב'

 • 14.3.12
  ראובן גפני: לאומיות ואורתודוכסיה, ישן מול חדש: "בית הכנסת החורבה בתקופת המנדט ובימינו"
 • 2.5.12
  שומרון דוד מויאל: אי ציות ואלימות פוליטיים: התמיכה בערכי המשטר ותחושת השייכות לקהילה במהלך הנסיגה מעזה
 • 16.5.12
  ד"ר רפי צירקין-סדן: "השפעת הנארודניצ'סטבו על המחשבה הציונית"
 • 30.5.12
  מפגש סיוםמרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים