Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

סדנת "עמיתי הרצל" לשנה"ל תשע"א

הסדנה מתקיימת בימי שלישי, בין השעות 16:30 - 18:00, בחדר 400, בניין גסטר..
הסדנה מיועדת למלגאי הרצל ולמוזמנים בלבד.

סמסטר א'

 • 19 באוקטובר 2010
  מפגש פתיחה
 • 30 בנובמבר 2010
  דוד-שמרון מויאל: אי ציות ומחאה פוליטיים: התמיכה בערכי המשטר ותחושת השייכות לקהילה במהלך הנסיגה מעזה.
 • 21 בדצמבר 2010
  אורון גל: רציפות ושבר - תהליכים מרחביים וחברתיים במעבר בין עכו המנדטורית לעכו הישראלית
 • 11 בינואר 2011
  לאה טרגין: סנטימטר של צניעות: קו ישיר לאלוקים - צניעות בעולמן של נערות חרדיות.

סמסטר ב'

 • 5 באפריל 2011
  ראובן גפני: בתי תפילה ולאום - הבניית הלאומיות היהודית בבתי הכנסת בארץ ישראל 1917-1948
 • 12 באפריל 2011
  ד"ר רפי צירקין: השפעת טולסטוי והסוציאליזם הנארודניקי על האידיאולוגיה הציונית
 • 3 במאי 2011
  אפנאן מסארוה סרור: נשים, אזרחות וידע: נשים באום טובא צורכות פעילות העשרה
 • 24 במאי 2011
  מפגש סיוםמרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים