Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

סדנת "עמיתי הרצל" לשנה"ל תשס"ט

סמסטר א'

 • 12 בנובמבר 2008
  מיכל קרבאל-טובי: המדינה והסובייקט בגיור האורתודוקסי בישראל.
 • 3 בדצמבר 2008
  נגה בובר בן-דוד: צוענים בירושלים - תושבים בשולי העיר
 • 24 בדצמבר 2008
  אריק עזרא: הגורמים המסבירים את שיעורי השתתפותם של קשישים בישראל בתוכנית ביטוח סיעוד
 • 14 בינואר 2009
  נתנאל פישר: הגיור בשירות המדינה - מעורבותה של מדינת לאום דמוקרטית בהליכי המרת דת: מדינת ישראל כמקרה בוחן

סמסטר ב'

 • 4 במארס 2009
  אורנה ארליך: יזמות כלכלית נשית-המתיישבות העצמאיות במושבות העלייה הראשונה, 1882-1914.
 • 25 במארס 2009
  נעמי כהן צנטר: שירת זמירות שבת בקרב אשכנזים בציבור הדתי-לאומי בישראל
 • 22 באפריל 2009
  עמליה קדם: בית כנסת אשכנזי בישראל - מפגש בין מסורות מוסיקליות
 • 13 במאי 2009
  לביא שי: גיאוגרפיה היסטורית-תרבותית וצילום: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן.
 • 3 ביוני 2009
  מתי שמואלוף: מונוגרפיה על יעקב רבינוביץ כמבקר תרבות 1948-1910מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים