Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

סדנת "עמיתי הרצל" לשנה"ל תשס"ח

 • כ"ו מר-חשוון תשס"ח, 7 בנובמבר 2007
  נמרוד הגלעדי: השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית: ממלח"ע השנייה ועד לימי הצנע.


 • י"ח כסלו תשס"ח, 28 בנובמבר 2007
  אורנה ארליך: יזמות כלכלית נשית-המתיישבות העצמאיות במושבות העלייה הראשונה, 1882-1914.


 • י' טבת תשס"ח, 19 בדצמבר 2007
  מיכל קראבל-טובי: המדינה והסובייקט בגיור האורתודוקסי בישראל.


 • כ"א אדר א' תשס"ח, 27 בפברואר 2008
  גיא מעיין: ישראל במזרח-התיכון-ניהול סכסוך ומעורבות במדינות ערב, 1953-1958.


 • י"ט אדר ב' תשס"ח, 26 למארס 2008
  הילה שלם-בהרד: "היתוך" בחום נמוך: יחסים בין-עדתיים במעברות העולים.


 • כ"ה ניסן תשס"ח, 30 באפריל 2008
  לביא שי: גיאוגרפיה היסטורית-תרבותית וצילום: התפתחות ירושלים כמקרה מבחן.


 • ט"ז אייר תשס"ח, 21 במאי 2008
  רונן מנדלקרן: כיצד משפיעים רעיונות על הכלכלה הפוליטית: אבטלה ומדיניות תעסוקה בישראל.


 • ח' סיוון תשס"ח, 11 ביוני 2008
  רבקה בן שחר-נריה: הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל: דפוסי חשיפה ואופני קליטה.

מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים