Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

סדנת "עמיתי הרצל" לשנה"ל תשס"ז

 • י"ז מרחשוון, תשס"ז, 8 בנובמבר 2006
  חזי עמיאור: שורשיו ועיצובו של "המשק המעורב" בהתיישבות החקלאית היהודית בארץ-ישראל.


 • ח' כסלו תשס"ז, 29 בנובמבר 2006
  נמרוד הגלעדי: השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית: ממלה"ע השנייה ועד לימי הצנע.


 • כ"ט כסלו תשס"ז, 20 בדצמבר 2006
  אוריאל אבולוף: "עמים קטנים, סכסוכים גדולים" תהליכי הסלמה-השלמה וספק - הקיום האתנו-לאומי.


 • כ' טבת תשס"ז, 10 בינואר 2007
  שרינה חן: בין פואטיקה ופוליטיקה - החזון והמעשה בפעילות עכשווית המכוונת לכינון בית המקדש השלישי.


 • ה שבט תשס"ז, 24 בינואר 2007
  ענת שטרן: מערכת השיפוט של צה"ל במלחמת העצמאות.


 • י אדר תשס"ז, 28 בפברואר 2007
  איתמר רדאי: בין שתי ערים: הלוחמים, המוסדות והקהילה הערבית-פלסטינית בירושלים ויפו בתקופת המלחמה הבינ-קהילתית, דצמבר 1947 - מאי 1948.


 • ב' ניסן תשס"ז, 21 במרץ 2007
  מיה בניש-וייסמן: שימור ושינוי בזהות היהודית של מהגרי שנות ה-1990 מברה"מ לשעבר.


 • א' אייר תשס"ז, 18 באפריל 2007
  יאיר הלוי: תגובות חרדיות למלחמת ששת הימים.


 • כ"א אייר תשס"ז, 9 במאי 2007
  רבקה בן שחר-נריה: קולות של שקט: הנשים החרדיות והתקשורת החרדית בישראל: דפוסי חשיפה ואופני קריאה.


 • כ' סיוון תשס"ז, 6 ביוני 2007
  דבי בביס: התאחדות עולי אמריקה לטינית - דינאמיקה של ארגון וולונטרי בהגירה ובקליטה.מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים