Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת מקבלי מלגות קרן גרונוולד


מענקי מחקר קרן קורט גרונוולד לשנת תשע"ב

תגמולי נאמנות: הטבות לדיור בהתנחלויות

ארז מגור


מענקי מחקר קרן קורט גרונוולד לשנת תש"ע
שני יהודים, שלוש שפות: על תחייתה של השפה העברית האספקלריה כלכלית. דרור וולטר ועופר דרור

מענקי מחקר קרן קורט גרונוולד לשנת תשס"ט
שורשיו ועיצובו של 'המשק המעורב' בהתיישבות החקלאית היהודית בארץ-ישראל חזי עמיאור
כלכלת ישראל מראשית הציונות ועד ימינו ד"ר אבי שמחון

( מלגות קרן גרונוולד לשנת תשס"ז (תואר שלישי
היסטוריה כלכלית ודמוגרפית של יהדות הונגריה בתקופה הקדם-תעשייתית, 1700-1830
מישלוביץ' ארז'בט
השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית : ממלח"ע השנייה ועד לימי הצנע הגלעדי נמרוד

(מלגות קרן גרונוולד לשנת תשס"ו (תואר שלישי
היסטוריה דמוגרפית וכלכלית של יהדות הונגריה בתקופה הקדם-תעשייתית, 1830-1700 מישלוביץ' ארז'בט
שורשי והתפתחותו של "המשק המעורב" במשק החקלאי היהודי בארץ ישראל עמיאור חזי

(מלגות קרן גרונוולד לשנת תשס"ה (תואר שלישי
היסטוריה דמוגרפית וכלכלית של היהדות הונגריה בתקופה הקדם-תעשייתית, 1830-1700 מישלוביץ' ארז'בט
השוק השחור והתגבשותה של החברה הישראלית: ממלה"ע השנייה ועד לימי הצנע הגלעדי נמרוד


מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים