Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

דיוני פורום מרכז צ'ריק לשנת תש"ע
נושא: "150 להרצל"

הפורום מיועד למורי האוניברסיטה ולתלמידי מחקר והינו פתוח גם לציבור המתעניין. פרטים נוספים במזכירות מרכז צ'ריק.

 • מפגש ראשון, יום חמישי, כ"ה חשון תש"ע, 12.11.2009 17:00-19:30
  הרצל: ביוגרפיה
  יו"ר: פרופ' אלי שאלתיאל
  מרצים: פרופ' שלמה אבינרי, האוניברסיטה העברית בירושלים
  פרופ' אניטה שפירא, אוניברסיטת תל-אביב


 • מפגש שני, יום חמישי, כ"ג כסלו תש"ע, 10.12.2009 17:00-19:30
  מקורות הצמיחה: ההקשר האירופאי
  יו"ר: פרופ' יעקב הסינג, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: פרופ' גיא מירון, מכון שכטר, ומכון ליאו בק, ירושלים
  פרופ' משה צימרמן, האוניברסיטה העברית בירושלים


 • מפגש שלישי, יום חמישי, כ"א טבת תש"ע, 7.1.2010 17:00-19:30
  בין מדינת היהודים לאלטנוילנד: אוטופיה או תכנון המציאות?
  יו"ר: פרופ' רחל אלבוים-דרור, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: פרופ' יוסף גורני, אוניברסיטת תל-אביב
  פרופ' גדעון שמעוני, האוניברסיטה העברית בירושלים


 • מפגש רביעי, יום חמישי, י"ח אדר תש"ע, 4.3.2010 17:00-19:30
  הבניית מיתוס הרצל בישראל
  יו"ר: פרופ' נחמן בן-יהודה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: פרופ' דוד אוחנה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  פרופ' אריאל פלדשטיין, מכללת ספיר


 • מפגש חמישי, יום חמישי, א' אייר תש"ע, 15.4.2010 17:00-19:30
  הרצל כאיקונה תרבותית
  יו"ר: ד"ר ענת הלמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: פרופ' ירחמיאל כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים
  ד"ר גדעון עפרת,


 • מפגש שישי, יום חמישי, כ"ט אייר תש"ע, 13.5.2010 17:00-19:30
  הרצל ותרבות אירופה במוצאי המאה ה-19
  יו"ר: פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: פרופ' רוברט ויסטריך, האוניברסיטה ה עברית בירושלים
  ד"ר דימיטרי שומסקי, האוניברסיטה העברית בירושליםמרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים