Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

דיוני פורום מרכז צ'ריק לשנת תשס''ט
חקר ישראל והדיסציפלינות

 • מפגש ראשון: יום חמישי, י"ב טבת תשס"ט, 8/1/09 19:30-17:00
  מבט מהיסטוריה
  יו"ר: פרופ' יפעת וייס
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים:
  פרופ' חדווה בן-ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
  פרופ' דניאל גוטווין, אוניברסיטת חיפה

 • מפגש שני: יום חמישי, י"א שבט תשס"ט, 5/2/09 19:30-17:00
  מבט מספרות
  יו"ר: ד"ר תמר הס
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים:
  פרופ' ניצה בן-דב, אוניברסיטת חיפה
  פרופ' גלית חזן-רוקם, האוניברסיטה העברית בירושלים

 • מפגש שלישי: יום חמישי, א' ניסן תשס"ט, 26/3/09 19:30-17:00
  מבט מכלכלה
  יו"ר: פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים:
  פרופ' יוסף זעירא, האוניברסיטה העברית בירושלים
  פרופ' עמר מואב, האוניברסיטה העברית בירושלים

 • מפגש רביעי: יום חמישי, כ"ט ניסן תשס"ט, 23/4/09 19:30-17:00
  מבט ממדע המדינה
  יו"ר: פרופ' ראובן חזן
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים:
  ד"ר חן פריידברג, המכון הישראלי לדמוקרטיה
  ד"ר גידי רהט, האוניברסיטה העברית בירושלים

 • מפגש חמישי: יום חמישי, כ' אייר תשס"ט, 14/5/09 19:30-17:00
  מבט מסוציולוגיה
  יו"ר: ד"ר עדנה לומסקי-פדר
  האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים:
  פרופ' תמר אלאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
  פרופ' משה סימיונוב, אוניברסיטת ת"א

 • מפגש שישי: יום חמישי, י"ט סיון תשס"ט, 11/6/09 19:30-17:00
  מבט ממשפטים
  יו"ר: ד"ר גיא הרפז, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים:
  פרופ' רות גביזון, האוניברסיטה העברית בירושלים
  פרופ' יפה זילברשץ, אוניברסיטת בר אילןמרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים