Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

דיוני פורום מרכז צ'ריק לשנת תשס''ח
ישראל והתפוצה היהודית

 • מפגש ראשון, יום חמישי, כ"ז חשוון תשס"ח, 8.11.2007, 17:00-19:30
  התפוצתיות בימינו: דיון תיאורטי
  יו"ר: ד"ר עוזי רבהון, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: פרופ' גבריאל שפר, האוניברסיטה העברית בירושלים
  פרופ' יהודית שובל, האוניברסיטה העברית בירושלים


 • מפגש שני, יום חמישי, ד' טבת תשס"ח, 13.12.2007, 17:00-19:30
  הגירה ומיפוי התפוצה היהודית
  יו"ר: פרופ' חדוה בן-ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: פרופ' סרג'יו דלה-פרגולה, האוניברסיטה העברית בירושלים
  ד"ר לילך לב-ארי, סמינר אורנים


 • מפגש שלישי, יום חמישי, י' שבט תשס"ח, 17.1.2008, 17:00-19:30
  ההזדהות הלאומית של יהודי התפוצה
  יו"ר ודברי פתיחה: פרופ' יוסף גורני, אוניברסיטת תל-אביב
  מרצים: פרופ' גדעון שמעוני, האוניברסיטה העברית בירושלים
  פרופ' יוסי שיין, אוניברסיטת תל-אביב


 • מפגש רביעי, יום חמישי, כ"ט אדר א' תשס"ח, 6.3.2008, 17:00-19:30 "מרכז" ו"פריפריה" של העולם היהודי
  יו"ר: פרופ' פנחס מדינג, האוניברסיטה העברית בירושלים
  מרצים: הרב פרופ' נפתלי רוטנברג, מכון ון-ליר
  ד"ר אבי בקר, אוניברסיטת תל-אביב


 • מפגש חמישי, יום חמישי, כ"ז אדר ב' תשס"ח, 3.4.2008, 17:00-19:30
  יהדות אמריקה וישראל
  יו"ר: ד"ר ערן לרמן, הוועד היהודי האמריקאי
  מרצים: פרופ' חיים ווקסמן, אוניברסיטת רטגרס (ארה"ב)
  פרופ' חיים אבני, האוניברסיטה העברית בירושלים


 • מפגש שישי, יום חמישי, י' אייר תשס"ח, 15.5.2008, 17:00-19:30
  יהדות אירופה וישראל
  יו"ר: ד"ר נתן ארידן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  מרצים: פרופ' אליעזר בן-רפאל, אוניברסיטת תל-אביב
  ד"ר יוחנן מנור, הסוכנות היהודית




מרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים