Home page | דף הבית
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת מקבלי מלגות ומענקי מחקר - הקרן ע"ש אליסיה

מענקי מחקר לשנת תשע"ב - הקרן ע"ש אליסיה
"שעתה הגדולה ושעותיה הקשות: חניכי האוניברסיטאות הגרמניות מתוודעים לסכסוך הישראלי ערבי". פרופ' יפעת וייס
הסכסוך הישראלי-פלסטיני בראי הקולנוע הדוקומנטארי הישראלי והפלסטיני בעידן האינתיפאדה: מסרטי מחסום לקרבת דם ד"ר רעיה מורג
המפלגות בישראל, 2010-1992 פרופ' גדעון רהט
דתיות ופוריות: יהודים בישראל פרופ' ברברה ס. אוקון

מענקי מחקר לשנת תש"ע - הקרן ע"ש אליסיה
מי היו אלופי צה"ל? מחקר חברתי-פוליטי של האליטה הצבאית בישראל ד"ר ברק אורן
Identity Politics and the Crisis of Democracy: The
Israeli Case between Realignment and Dealignment
ד"ר טלשיר גייל
ירושלים כיעד להגירה פנימית של משפחות פלסטיניות-ישראליות פרופ' רזין ערן
"לא תצעדי לבד לעולם" - אוהדי ואוהדות כדורגל במבחן החוסן והמגדר פרופ' רפופורט תמר, פרידמן טלי ונוי אפרת

מענקי מחקר לשנת תשס"ט - הקרן ע"ש אליסיה
הגורמים לתהליך הקצנה פוליטית: מפוליטיקה של התנתקות (המאבק כנגד תכנית ההתנתקות) להתנתקות פוליטית (המאבק כנגד פינוי עמונה) ד"ר אלימי איתן
יצירתו של מרחב-רווחה נשי אלטרנטיבי? התפתחות מערך השירותים החברתיים לנשים המסופקים באמצעות ארגוני נשים במגזר השלישי בישראל, 2008-1900 ד"ר אלמוג-בר מיכל וד"ר איזנשטדט מימי
התפתחותם ודרכי פעולתם של בתי התמחוי בירושלים מתחילת המאה ה-20 פרופ' גל ג'וני
השפעת "המלחמה בטרור" על היחסים בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת בישראל פרופ' חזן ראובן
גלובליזציה והטרנספורמציה של החוזה המגדרי בישראל ד"ר פרנקל מיכל
נאומי מלחמה בישראל: ניתוח נאומים של ראשי המדינה בכנסת לאחר יציאה למערכה צבאית ד"ר שנהב שאול

(מלגות קרן אליסיה לשנת תשס"ו (תואר שלישי
הפוליטיקה של אינטרסים מאורגנים בזירה הפרלמנטארית הישראלית דוידי אהוד
תל"ם - תיאטרון למעברות: הדינאמיקה בין המרכז לפריפריה בשדה יצירתה של תרבות לאומית ממן אופיר
כיצד משפיעים רעיונות על הכלכלה הפוליטית: אבטלה ומדיניות תעסוקה בישראל מנדלקרו רונןמרכז צ'ריק, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 . טל: 02-588-2867, פקס: 02-588-2986 Cherrick@mscc.huji.ac.il
© האוניברסיטה העברית בירושלים